Willkommen im Reich der Fülle, polnische Ausgabe

Von Betz, Robert

Studio Astropsychologii, 2010, 160 S., Paperback

ISBN: 978-83-7377-408-7

8,35 €

Diesen Artikel liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Preis incl. MwSt.

WITAJ W KRÓLESTWIE OBFITO?CI - Twoja recepta na sukces Co robisz w ?yciu, ?e czyni Ci? to nieszcz??liwym? Sk?d bierze si? niedostatek? Autor, Robert Betz, odkry? recept? na sukces i teraz przekazuje wiedz?, jak pod??a? od niedostatku do obfito?ci. Najwa?niejsza jest zmiana my?lenia, bo to z niego wynika wi?kszo?? braków w ?yciu. Cz?sto jeste?my atakowani przez negatywne my?li innych ludzi. Twoje my?li kszta?tuj? si? równie? pod wp?ywem presji, stresu i wysi?ku. Je?li my?lisz: „?ycie jest ci??kie”, to ?ycie odpowie Ci: „OK, niech tak b?dzie”. Jak wi?c zmieni? swoje my?lenie? Warto zacz?? od z?o?enia Manifestu. Wyja?nisz w nim sobie i wszech?wiatowi, kim chcesz by?, i jak chcesz i?? przez ?ycie. Manifest musi p?yn?? z g??bi serca, musi by? wyrazisty i od chwili sformu?owania musi by? przewodnikiem, który b?dzie Ci? prowadzi? now? drog?. Je?li to zrobisz Twoje ?ycie b?dzie wype?nione rado?ci? i zachwytem, spokojem i harmoni?, a Ty dotrzesz do królestwa obfito?ci. Ksi??ka wska?e Ci, co zrobi?, by by? lepszym cz?owiekiem, obudzi w Tobie ?wiadomo?? i doprowadzi do tego, ?e b?dziesz wiedzie?, czego chcesz, i ?e to w?a?nie osi?gniesz. Dzi?ki praktycznym ?wiczeniom oraz 28-dniowemu kursowi formu?owania i urzeczywistniania marze?, zmienisz okoliczno?ci, w których ?yjesz obecnie. Spróbuj zrobi? tak: okre?l, co chcesz mie? lub czego chcesz do?wiadcza?. Zapisz to na kartce i odczytaj na g?os.

?ycie mnie nie rozpieszcza, nic nie jestem wart, nie mam w ?yciu lekko, ?ycie jest niesprawiedliwe... je?li te my?li cz?sto Ci towarzysz? to znak, ?e ?yjesz i b?dziesz ?y? w ci?g?ym niedostatku. Je?li chcesz to zmieni? to pokieruj swoim my?leniem, a przede wszystkim z?ó? szczery Manifest przed sob? i wszech?wiatem, w którym wyja?nisz: kim chcesz by? i jak chcesz i?? przez ?ycie. Je?li to zrobisz, ?wiadomie pokierujesz swoim ?yciem i dotrzesz do królestwa obfito?ci. Pami?taj, je?li powiesz: „?ycie jest ci??kie”, to ?ycie odpowie Ci: „OK, niech tak b?dzie”. Mo?e w takim razie lepiej powiedzie?: ?ycie jest pi?kne!

Konkretne wskazówki, krótkie, praktyczne ?wiczenia oraz 28-dniowy kurs formu?owania i urzeczywistniania marze? – dzi?ki temu zmienisz okoliczno?ci, w których ?yjesz obecnie. W Twoim ?yciu ju? nigdy nie zago?ci choroba, brak pracy, niegrzeczne dzieci lub partner, który wci?? zawodzi, wystarczy, ?e zmienisz my?lenie, a wtedy zawitasz w królestwie obfito?ci.

Diesen Artikel liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. In der Regel versenden wir spätestens am nächsten Werktag. Preis incl. MwSt.

Autor/in

Betz, Robert
Robert Betz, geboren 1953 im Rheinland zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten Psychologen, Seminarleitern und Key Speakern im deutschsprachigen Raum. Mit seinen lebensnahen und humorvollen Vorträgen begeisterte er in den vergangenen zwanzig Jahren über 300.000 Menschen quer durch alle Altersgruppen. Seine Bücher, darunter vier SPIEGEL-Bestseller wie „Willst du normal sein oder glücklich“ wurden weit mehr als eine Million Mal verkauft. 
 
Auf der griechischen Insel Lesbos führt er mit seinen Seminarleitern jährlich eine Vielzahl von Urlaubsseminaren durch, die bereits über 10.000 Menschen besuchten. Alle Informationen über seine Angebote finden Sie unter www.robert-betz.com und www.robert-betz-shop.de


Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Schreiben Sie die erste!

Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft: